Diervriendelijk,
milieu vriendelijk, toekomst bestendig en efficient.

Een andere kijk op de melkveehouderij

In Californië uitgeroepen tot  het beste water en mest managementsysteem voor de  melkveehouderij.
Nu ook voor Nederlandse bedrijven!!!

De meest efficiënte manier van mestscheiding en meerwaarde geven aan mest.

Door meerdere keren op een dag te spoelen een schone stalvloer, betere hygiene en minder uitstoot.

Goed te combineren met een biobedding of zandboxen met een zandvanger. Na het spoelen kan de mest verwerkt worden, mechanisch of door een weepwall. Het overschot aan spoelwater kun je uitrijden over het land.

WeepWall

De weepwall is het meest simpele mestscheidingssysteem voor de melkveehouderij. Het werkt op zwaartekracht.

Twee bassins met roosters scheiden de mest in een natte en droge fractie. Belangrijk is dat de stal kan beschikken over een flushsysteem waarmee de mest enkele keren per dag uit de stal gespoeld wordt met water. De mest wordt op dat moment tevens verdund. Het mengsel van mest en water stroomt door de Weepwall. De natte fractie wordt hier gescheiden van de vaste fractie en hergebruikt om de mest uit de stal te spoelen. De vezels in de koemest dienen als filter om het water zo schoon mogelijk door de Weepwall te laten stromen. De grote voordelen van flushen van de stal zijn de betere hygiene en de lage ammoniak- en methaanuitstoot. Een Weepwall is inzetbaar voor bedrijven met 20 tot 20.000 dieren.

Na enkele maanden kan de droge fractie met een loader verwijderd worden uit de Weepwall. Bij enkele gebruikers wordt de gedroogde mest gebruikt als bio-bedding. Maar de gedroogde, fosfaatrijke mest is ook een uitstekend product voor bemesting en bodemverbeteraar. Deze fractie is stapelbaar en sealbaar. De natte, stikstofrijke fractie is een ideale meststof voor grasland.

Op dit moment worden er bedrijven gezocht die een Weepwall willen plaatsen.

Indien dit systeem aangevraagd wordt binnen de subsidieregling Sbv is 60% subsidie op de bouwkosten mogelijk en 100% op de onderzoekskosten.

Neem contact met ons op:

Ferry Scheepers +31 (0)6 1135 8420 info@weepwall.com

Gert Jan Monteny Monteny Milieu Advies montenymilieuadvies@gmail.com +31 (0)6 53346228 De Groene Munt Grants and Funding for Sustainable Business Eric van den Hengel e.vandenhengel@degroenemunt.nl +31 (0)6 15853485